Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch BHLĐ hàng năm

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch BHLĐ hàng năm          

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động về vấn đề bảo hộ lao động và cấp phát đồ bảo hộ lao động trong quá trình lao động sản xuất, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một loạt những quy định và luật pháp cụ thể, toàn diện, chặt chẽ , áp dụng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó bao gồm thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, điều 15, chương III về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động- vệ sinh lao động hàng năm.

Những nội dung chính của việc xây dựng kế hoạch bảo hộ hàng năm bao gồm 4 vấn đề. Thứ nhất, khi cơ sở lập kế hoạch sản xuất hàng năm thì đồng thời cũng phải lập kế hoạch bảo hộ lao động-vệ sinh lao động. Thứ hai, những người được quyền lập kế hoạch phải là tổ sản xuất, phòng, ban trở lên và khi lập kế hoạch xong phải thông báo cho người lao động để họ tham gia ý kiến.
Thứ ba, căn cứ vào các nội dung chi tiết cụ thể như tình hình lao động, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà lập ra các kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. Thứ tư, trong kế hoạch an toàn-vệ sinh lao động, phải bao gồm cả nội dung, kinh phí, biện pháp, phân công tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành. Trong nội dung của kế hoạch phải có những vấn đề sau : các biện pháp về kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, về kỹ thuật vệ sinh lao động, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió, hút khí độc, hút bụi, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, huấn luyện, tuyên truyền giáo dục về bảo hộ lao động-vệ sinh lao động. Thứ năm, các cơ sở lao động xây dựng những nội dung chi tiết cho kế hoạch bảo hộ lao động-vệ sinh lao động hằng năm tùy theo điều kiện cụ thể và các hướng dẫn chi tiết.
Việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm là rất cần thiết, nó giúp các cơ sở lao động có kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, có những hành động kịp thời để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người lao động, đồng thời thể hiện sự chấp hành nghiêm túc những quy định, luật lệ của nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ lao động. 

Tag: công ty bảo hộ lao động sưu tầm

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m