Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

 Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại

Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Bảo hộ lao động

Theo đó, người LĐ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi làm việc trong các điều kiện sau: Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành; đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh.

Việc xác định các yếu tố quy định phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT – BYT ngày 6.6.2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp. Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau: Mức 1: 10.000 đồng; mức 2: 15.000 đồng; mức 3: 20.000 đồng; mức 4: 25.000 đồng.

Đồ bảo hộ lao động

Việc bồi dưỡng được thực hiện theo nguyên tắc: thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, vệ sinh; không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương. Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được,  người sử dụng LĐ phải cấp hiện vật cho người LĐ để người LĐ có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp này, người sử dụng LĐ phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người LĐ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người LĐ. Người LĐ làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với giờ làm thêm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-7-2012 thay thế các thông tư liên tịch: 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 và 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006.

Tag: Cửa hàng bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m