Tài Liệu Bảo Hộ Lao Động

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số ...

Đọc thêm

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- Số: 03/2014/NĐ-CP      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------   Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc ...

Đọc thêm

Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tai Việt Nam

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, ...

Đọc thêm

Bộ luật lao động về an toàn vệ sinh lao động

An toàn lao động, vệ sinh lao động Điều 95 1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ ...

Đọc thêm

Nghị định của chính phủ về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định về an toàn lao động CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế, NGHỊ ĐỊNH CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Điều ...

Đọc thêm

Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức công đoàn và hình thức sử lý vi phạm trong pháp lệnh năm 1991

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐÒAN Điều 40 Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước hữu quan xây dựng văn bản pháp luật về bảo hộ lao động, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; phối hợp với cơ quan Nhà nước hữu quan đề xuất chương trình nghiên cứu và nghiên cứu khoa học - kỹ ...

Đọc thêm

Thanh tra và quản lý nhà nước về bảo hộ lao động trong pháp lệnh năm 1991 của hội đồng nhà nước

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẾ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Điều 29 Quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động bao gồm: 1- Xây dựng và ban hành các quy định về bảo hộ lao động; 2- Xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Nhà nước; 3- Thanh tra ...

Đọc thêm

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong bảo hộ lao động

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG Điều 24 Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 1- Thực hiện các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, chế độ báo cáo điều ...

Đọc thêm

Pháp lệnh của hội đồng nhà nước về bảo hộ lao động năm 1991

PHÁP LỆNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 61-LCT/HĐNN8 NGÀY 19/09/1991 Để bảo đảm cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động nhằm ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m