Văn bản quy định việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm

Theo văn bản quy phạm pháp luật, Tại điều 15: Lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động của sơ sở, Chương III: Kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động căn cứ theo quyết định, chỉ thị trong Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động chỉ rõ:

1. Cơ sở đó cũng phải lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động đồng thời khi lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm của cơ sở lao động. Dựa trên cơ sở hù hợp với công việc đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch mà từ đó triển khai xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao đông bổ sung.

2. Quyền hạn lập kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động chỉ có hiệu lực từ Tổ sản xuất, phòng, ban trở lên và phải thông báo đồng thời để người lao động tham gia ý kiến.

3. Trong việc xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động, phải Căn cứ vào các nội dung được nêu rõ sau đây:

- Chi phí công tác an toàn - vệ sinh lao động của năm trước. Tình hình lao động, phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm kế hoạch.

- Rút ra từ các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện công tác bảo hộ lao động - vệ sinh lao đông; các tai nạn lao động, sự cố, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ những thiếu sót tồn tại trong công tác bảo hộ, an toàn - vệ sinh lao động của năm trước.

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm

- Từ các kiến nghị của tổ chức công đoàn và người lao động, từ Đoàn thanh tra, kiểm tra, .

- Các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động.

4. Phải bao gồm cả nội dung, kinh phí, biện pháp, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. Trong mặt nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động phải đảm bảo có ít nhất các thông tin sau .

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.

- Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo nhà vệ sinh, nhà tắm, đo kiểm môi trường lao động, hệ thống thông gió, hút hơi khí độc, hệ thống rung xóc, hút bụi, cách ly vi sinh vật gây hại;....

- Người lao động phải được đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền về bảo hộ lao động - vệ sinh lao động.

5. Nội dung chi tiết kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động hằng năm tùy theo điều kiện cụ thể mà cơ sở lao động xây dựng cho phù hợp theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hoàn toàn khẳng định một cách nghiêm túc, với kế hoạch xây dựng bảo hộ lao động hằng năm cần phải tuân theo một cách cụ thể, đúng với những gì được hướng dẫn trong các văn bản quy định

Tag: Cửa hàng bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m